فرم سفارش


نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامناسب
تلفن ثابت
ورودی نامناسب
تلفن همراه (*)
ورودی نامناسب
آدرس تحویل سفارش (*)
ورودی نامناسب
ایمیل
ورودی نامناسب

مشتری گرامی: لطفا تعداد بسته ها را در لیست سفارش وارد نمایید

روکش دندان شیری
(3M)
SCC 2 3 4 5 6 7 SCC 2 3 4 5 6 7
D LL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E LL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D LR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E LR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D UL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E UL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D UR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E UR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
بسته ها شامل دو عدد کران می باشد

روکش دندان شیری
TAKT
(کره ای)
SCC 2 3 4 5 6 7 SCC 2 3 4 5 6 7
D LL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E LL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D LR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E LR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D UL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E UL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
D UR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
E UR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
بسته ها شامل پنج عدد کران می باشد

روکش دندان دائمی
(3M)
PO 2 3 4 5 6 7
LL
Invalid Input
Invalid Input
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
LR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
UL
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
UR
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
بسته ها شامل پنج عدد کران می باشد

بند شیری فک بالا NU
(3M)
28 28+ 29 29+ 30 30+ 31 31+ 32 32+ 33 33+ 34 34+ 35 35+ 36 36+ 37 37+ 38 38+ 39 39+ 40 40+ 41 41+ 42
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
Invalid Input
Invalid Input
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب

بند شیری فک پایین NL
(3M)
25 26 27 28 28+ 29 29+ 30 30+ 31 31+ 32 32+ 33 33+ 34 34+ 35 35+ 36 36+ 37 37+ 38 38+ 39 39+ 40 40+ 41 41+ 42
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب

کامپوزیت ها ردیف نوع برند تعداد
1
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
2
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
3
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
4
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
5
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب
ورودی نامناسب

سایر موارد
ورودی نامناسب

(*)
  بازآوری
ورودی نامناسب