کامپوزیت Z250

مشخصات محصول کامپوزیت یونیورسال مناسب برای ترمیمهای قدامی و خلفی
• با سالها سابقه موفق کاربرد کلینیکی
• استفاده آسان به علت عدم چسبندگی به وسایل در حین انجام کار
• تنوع رنگ بالا : A1,A2,A3,A3.5,A4,B 0.5,B1,B2,B3,C2,C3,C4,D3,UD